สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ มจร จัดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ระยะ ๕ ปี

0
201
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) การจัดสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กำหนดกรอบทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ และแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)
โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) ​การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประกอบด้วย ส่วนงานบริหาร ส่วนธรรมนิเทศ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย รวมทั้ง กองสื่อสารองค์กร เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ รูป/คน
จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานปิดการ “สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม” ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)” ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ พรรษา พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒