โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (2565 – 2569)

0
340

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (2565 – 2569) ในวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom และห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในภาคเช้า ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมวิทยากร ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้เข้าใจร่วมกันและแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำเสนอกลยุทธ์ และทบทวนการปฏิบัติงาน ( After Acting Review: AAR)

จากนั้น เวลา 17.00 น. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกล่าวปิดโครงการ

การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 175 รูป/คน