สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ มจร จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๙)

0
638

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๙) ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom และห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร กล่าวถวายรายงาน จากนั้น มีบรรยายพิเศษ เรื่อง”ทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมื่อจบการบรรยายพิเศษ ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมวิทยากร ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้เข้าใจร่วมกันและจะมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป