ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔

0
153
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ #พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔
—————————————
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีวาระสำคัญดังนี้
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ้ายประชาสัมพันธ์ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔
วาระที่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ้ายประชาสัมพันธ์และมอบหมายภาระงานเนื่องในพิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๔
๔.๒ เรื่อง (ร่าง) กรอบงบประมาณฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔
๔.๓ เรื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์
๔.๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์
๔.๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
๔.๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียร์
๔.๗ เรื่อง การถ่ายทอดสด ผ่าน MCU TV / YouTube / Facebook
๔.๘ เรื่อง จัดทำ VTR การซ้อมรับปริญญา และประวัติมหาวิทยาลัย
๔.๙ เรื่อง ซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
๔.๑๐ เรื่อง ถ่ายถ่ายภาพหมู่
๔.๑๑ เรื่อง สื่อมวลชน