ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘

0
427

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ และเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘” ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดโดย กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มจร ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา