‘อธิการบดี มจร’ ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งหมดในส่วนกลาง

0
179

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งหมดในส่วนกลาง ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 488 รูป/คน โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 เรื่อง ผลการหารือกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญา

วาระที่  1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 เรื่อง ประกาศกระทรวง อว. และ มจร เกี่ยวกับการปฏิบัติและการเรียนการสอน

1.2.2 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ของ มจร

1.2.3 เรื่อง ผลประเมินคุณภาพการศึกษา มจร ด้วยวาจา

1.2.4 เรื่อง งาน 118 ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์  (อาจ อาสภมหาเถร)

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง ทิศทางบริหารงานตามพันธกิจของสถาบัน

4.2 เรื่อง MCU IT-Team เพื่อพัฒนาสู่ e-University

4.3 เรื่อง การเตรียมบุคลากรเพื่ออนาคต