นายดอน สตาเจริญ

0
298

นายดอน สตาเจริญ

ตำแหน่ง

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          เลขที่ ๑๐๑๘๐๐๔

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

คำสั่งแต่งตั้ง 

 • ที่ ๔๘/๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔, สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔

โทรศัพท์

 • ๐๘๐ – ๔๕๕-๗๔๒๘

หน้าที่ภาระงาน 

 • งานด้านการจัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพนิ่ง
 • งานด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพนิ่ง
 • งานด้านการถ่ายทำหรือบันทึกภาพนิ่งในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • งานด้านการจัดเก็บข้อมูลภาพนิ่งได้รับผิดชอบในการทำหรือบันทึกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานด้านประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพนิ่งที่ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย