ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

0
227

วันพุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่าน Application Zoom: Meeting ID: ๖๓๓๙๒๒๗๑๔๒

โดยมีวาระสำคัญดังนี้

๑. เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  (อาจ อาสภมหาเถระ)

๒. เรื่อง กรอบจัดสรรงบประมาณในการจัดงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

๓.  เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

๔. เรื่อง เรื่อง มอบหมายภารกิจของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การมอบหมายงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)