อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เยี่ยมชม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และตั้งชื่อโครงการสวนพุทธเกษตร เป็น สวนพุทธอารยเกษตร วัดมหาจุฬา : Buddhist Noble Agricultural Garden, Wat Mahachula

0
28

https://www.mcu.ac.th/gallery/detail/515