ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๒๔ ปี มหาจุฬาฯ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

0
198

วันพฤหัสบดีที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๔ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๒๔ ปี มหาจุฬาฯ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนงานในกำกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม คณะครุศาสตร์ สถาบันภาษา และกองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING ID : ๖๓๓ ๙๒๒ ๗๑๔๒

โดยมีวาระสำคัญดังนี้

๑. เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๓๔ มหาจุฬาฯ

๒ เรื่อง กรอบการจัดสรรงบประมาณ งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ”

๓. เรื่อง ภารกิจของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การมอบหมายและติดตามความคืบหน้าของงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ”

– ออกแบบโลโก้  “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ”

– ออกแบบโปรไฟล์  “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ”

– ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ”

– การบันทึก VDO  ผู้บริหาร ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนนิสิตปัจจุบันทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์  “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ”

– สปอร์ต ๒ ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

– ออกแบบโปสเตอร์ระดมทุน

– งานระดมทุนทางไลน์

– ประสานเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ขอข้อมูล ลิงค์ลงทะเบียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– การประสานสถาบันสมทบ

– การประชาสัมพันธ์ฝ่ายเครือข่าย ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภายนอก