ประชุมคณะกรรมการเลขานุการ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

0
400


๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลขานุการ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มจร วังน้อย อยุธยา