เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่๕

0
920

#เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่๕
#สร้างวิทยากรที่มีความสุขจากภายในยกระดับเป็นวิศวกรสันติภาพ

#เสน่ห์ของวิทยากรคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้มีอุดมการณ์ในการทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์ มีความกระหายในการเรียนรู้ มีความฉันทะในการพัฒนาตน ต้องการเกื้อกูลสังคมให้เกิดสันติสุข ต้องการเติบโตในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ต้องการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ตามแนวทางภายใต้หลักสูตร #วิทยากรต้นแบบสันติภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านงานวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา

#กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ : สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรพัฒนาองค์กรมากกว่า ๑๐ ปี ประกอบด้วย ๑) #ภาคทฤษฏีคือ ออกแบบกิจกรรมเป็นวิทยากรพัฒนาองค์กร กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เรียนรู้เครื่องมือพุทธสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งระดับตนและองค์กร ๒) #ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรต้นแบบตามแนวพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ กิจกรรมพัฒนาองค์กรแบบธรรมะโอดี ออกแบบกิจกรรมตามแนวทางพุทธสันติวิธี การสร้างสันติภายใน ๓) #ภาคสนาม ฝึกทดลองการเป็นวิทยากรจริงและฝึกภาคสนาม สามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายวิทยากรสันติภาพเพื่อถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ พิเศษมีสิทธิและโอกาสในการศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมในสถานที่ต่างๆ

#รูปแบบการฝึกอบรม : ใช้หลักสูตรในการฝึกอบรมตามแนวทางของการค้นพบตาม K-U-M-S-A-N Model โดยเป็นรูปแบบที่ผ่านงานวิจัยอย่างเป็นระบบในระดับปริญญาเอก เป็นวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ ประกอบด้วย +วิทยากรกระบวนการ +วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม +วิทยากรปฏิบัติการ +วิทยากรโค้ชชิ่ง +วิทยากรธรรมะโอดี และพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบตามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย +หลักการวิทยากรต้นแบบ +อุดมการณ์วิทยากรต้นแบบ +วิธีการวิทยากรต้นแบบ +การสื่อสารวิทยากรต้นแบบ สันติภาพวิทยากรต้นแบบ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพสามารถแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ
@ด้านวิทยากรกระบวนการ
@ด้านการฝึกอบรมธรรมะโอดี
@ด้านการพัฒนาองค์กร
@ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี
@ด้านการสร้างสันติภายใน

#โจทย์ของหลักสูตร : หลักสูตรนี้Design ออกแบบมาเพื่อเป็นการพัฒนาการเป็น #วิทยากรต้นแบบสันติภาพ เน้นการสร้างสันติภายในและสร้างสันติภายนอก คำถามคือ เราจะออกแบบเครื่องมือเพื่อไปจัดการความขัดแย้งในการฝึกอบรมอย่างไร? ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกลุ่มเป้าหมายหรือองค์กรที่มีความขัดแย้ง หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ผู้สนใจ วิทยากร นักฝึกอบรม โค้ช ผู้นำกระบวนการ วิศวกรสันติภาพ โดยยกระดับเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสันติภาพ Facilitator สู่การพัฒนาในการ Design_Doing ด้วยการลงมือปฏิบัติสำหรับการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ

#หลักสูตรเรียนรู้ผ่านกิจกรรม : หลักสูตรที่โดนใจผู้เรียนในยุคดิจิทัลต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หลักสูตรปังเนื้อหาว้าวกระบวนการฟินผู้เข้าอบรมกดไลค์วิทยากรฝึกอบรมจึงต้องสามารถจัดหลักสูตรอย่างไรให้โดนใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพราะคนในยุคดิจิทัลต้องการความ +ง่าย +น่าสนใจ +แปลกใหม่ +ได้ลงมือ ชื่อหลักสูตรต้องปังและร่วมสมัย เนื้อหามีความน่าสนใจ ผู้สอนมีวิธีการสอนโดนใจในยุคดิจิทัล หลักสูตรการสอนจะต้องให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ต้อง +พูด +ลอง +มอง +แชร์ +ชม การเรียนรู้จะต้องมีการทดลองทำลงมือทำเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิทยากรมีเครื่องมือที่หลากหลายปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งแล้วนำศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุน เรียกว่า พระพุทธศาสนาเป็นฐานศาสตร์สมัยใหม่สนับสนุนเกื้อกูล

#สิ่งที่จะได้รับ : สำหรับผู้ผ่านการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ จะได้ ๑)รับวุฒิบัตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๒)รับเข็มกลัดวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๓)รับเอกสารและหนังสือคู่มือคัมภีร์วิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๔)ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ๕)ได้กัลยาณมิตรและเครือข่ายผู้ทำงานด้านวิทยากรจากทั่วประเทศ ๖)รับสื่อการฝึกอบรมและเครื่องมือกิจกรรมใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ พิเศษสุดๆๆได้รับหนังสือ : รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพตามแนวทางพุทธสันติวิธี

#ขั้นตอนการสมัคร : ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนรวมค่าที่พัก อาหารเช้าเที่ยงเย็น อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม

#สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (ibsc) อาคารพระพรหมบัณฑิต ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#ระยะเวลาการฝึกอบรม : ใช้เวลา ๔ คืน ๕ วัน เป็นหลักสูตรวุฒิบัตร ภายใต้หลักสูตร #วิทยากรต้นแบบสันติภาพ จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ เดือนมกราคม พศ. ๒๕๖๓

#จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จากประสบการณ์ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุ่น รับจำนวนจำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ สมัครภายใน ๒๐ พฤศจิกายนนี้เท่านั้น

#วิทยากรฝึกอบรม : เป็นวิทยากรภายนอกและภายใน ประกอบด้วย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ประธานโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบสันติภาพ และพระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ผู้วิจัยและก่อตั้งการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ และวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ดร.ด้านสันติภาพรุ่นแรกของประเทศไทย เป็นเลขานุการโครงการฝึกอบรมระยะสั้น

#สอบถามรายละอียด : พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร.
โทรศัพท์ ๐๙๘-๑๕๙๖๕๔๒
ไอดีไลน์ : ๑๕๙๖๕๔๒

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒