ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ และกองสื่อสารองค์กร ครั้งพิเศษ/2564

0
169

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ และกองสื่อสารองค์กร ครั้งพิเศษ/2564 เพื่อเตรียมงานด้านการประชาสัมพันธ์ งานครบรอบ 134 ปี วันสถาปนามหาจุฬาฯ 13 กันยายน ณ ห้อง 101 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM