สำนักส่งเสริมฯ มจร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

0
259
วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมออนไลน์ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน จำนวน ๑๑๘ รูป/คน เข้าร่วมประชุม
On Tuesday, 18 May 2021 at 1:00 pm, Prof.Dr. Phra Thepvajarabundit, Rector of MCU presided over an online meeting of a Working Group for Driving the Implementation of Social Academic Services and Arts and Culture Preservation Plans No. 2/2021 under the supervision of Vice Rector for Public Relations and Dissemination in which 118 administrators and co-ordinating staff from the main and provicial campuses attended.
วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) และห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๒๐ รูป/คน โดยมีวาระสำคัญดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองบันทึกช่วยจำ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมติดตามผลการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม
๓.๒ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน
๓.๓ เรื่อง ฐานข้อมูลผู้ประสานงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของการบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา
๔.๑ เรื่อง กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของแต่ละส่วนงานปี ๒๕๖๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๒ เรื่อง การแนะนำ นำเที่ยวสถานที่ทางพระพุทธศาสนาของแต่ละจังหวัด
๔.๓ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและประกาศนียบัตรด้านพุทธศิลป์ อักษร และภาษาท้องถิ่น
๔.๔ เรื่อง การประมวลผลงานด้านการบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓)