สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ ๒

0
359
วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง ผลรายรับ-รายจ่ายค่าภัตตาหาร ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑.๒ เรื่อง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมฯ กองสื่อสารองค์กร และกองนิติการ
๑.๒.๓ เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)
๑.๒.๔ เรื่อง การเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาค
๓.๒ เรื่อง การเพิ่มช่องทางการรับบริจาค
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติผังรายการ MCU TV การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจกรรมมหาวิทยาลัย และคณะสงฆ์
๔.๒ เรื่อง การใช้บริการโครงข่ายดาวเทียมของผู้รับใบอนุญาต ตามประกาศของ กสทช.
๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการแปลงนาพุทธเกษตรสาธิตตามปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบตรวจเยี่ยมสาขาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบแปลนศาลาเรือนไทยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสร้างห้องน้ำ – สุขา บริเวณเรือนพักสยนาศรม จำนวน ๑๐ ห้อง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาศรม จ.นครราชสีมา