สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประชุมส่วนงานในกำกับและกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

0
142

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีวาระสำคัญดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)”

๑.๒.๒ เรื่อง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน  แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมฯ กองสื่อสารองค์กร และกองนิติการ

๑.๒.๓ เรื่อง การประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมและกองสื่อสารองค์กร โดยมีอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม

๑.๒.๔ เรื่อง แจ้งปฏิทินการประชมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒.๕ เรื่อง แจ้งการเข้าตรวจประเมินโรงครัว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๒.๖ เรื่อง แจ้งการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง การเชิญชวนเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลในนามส่วนธรรมนิเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๓.๒ เรื่อง การผลิต Clip video

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา

๔.๑ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหนังสือกองวิชาการ

๔.๒ เรื่อง แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ ของส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร

๔.๓ เรื่อง แนวทางการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการพุทธเกษตรสาธิต โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์