พิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กองสื่อสารองค์กร และกองนิติการ

0
288

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส่วนงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กองสื่อสารองค์กร และกองนิติการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)  ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ในการดำเนินงานพันธกิจหลักของส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ส่วนงานระดับสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือเทียบเท่าจึงต้องจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวที่มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกันเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ในขณะที่ส่วนงานระดับกองหรือเทียบเท่าต้องนำแผนพัฒนาระยะยาวนั้นไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

โดยที่ แผนพัฒนา จะเป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของส่วนงานในระยะยาว โดยทั่วไปใช้เวลา ๕ ปี ซึ่งภายในแผนฯ ดังกล่าว จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์การดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกภารกิจของส่วนงาน มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

สำหรับในส่วนของแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น จะเป็นแผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน ๑ ปี ซึ่งจะเป็นแผนฯ ที่ถ่ายทอดมาจากแผนพัฒนาลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริง ตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รวมทั้งกองสื่อสารองค์กร ซึ่งอยู่ภายในการกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ และกองนิติการ ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ ในระยะเวลา ๒ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยลักษณะกิจกรรมจะเป็นการแบ่งกลุ่มตามส่วนงาน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร (SWOT Analysis) จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในการนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรตลอดการสัมมนาฯ

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนงานในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รวมทั้งกองสื่อสารองค์กร จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ รูป/คน