สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔

0
174

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติ โดย นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย นายประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรมส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร