นางสาวทัศนีย์ อะโรคา

0
111

นางสาวทัศนีย์  อะโรคา

ตำแหน่ง 

 • นักประชาสัมพันธ์     เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๑๘๐๐๘

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๔๘/๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔, สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔

สังกัด

 • กลุ่มงานบริหาร ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

โทรศัพท์

 • ๐๖๑-๕๗๖-๓๑๖๑

หน้าที่ภาระงาน 

 • งานสารบรรณและธุรการ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • งานจัดระบบเอกสารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • งานประชุมต่างๆ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • งานประชุมต่างๆของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • งานพัสดุสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • งานประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • งานงบประมาณสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย