การเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญจิตภาวนา ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

0
125