พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒

0
885

พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒
———————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับปริญญา มีนโยบายให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ

จัดพิธีซ้อมรับปริญญาในแต่ละส่วนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาประจำปี 
ของมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะ ๔ คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสำนักทะเบียนและวัดผล กำหนดจัดพิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัญฑิต 
ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เพื่อให้บัณฑิตได้ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนในพิธีการและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต

โดยมี พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีพิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒ กล่าวให้โอวาท และแนวปฏิบัติในการซ้อม ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร. วังน้อย อยุธยา

ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel
________________________________
#MCUTV
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ ห้อง ซี ๔๐๐
มจร วังน้อย อยุธยา
โทร.๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐, ๘๐๕๗