พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑”

0
263

ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้อง “MCU ๔๐๔” อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ งามหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และการขอสำเร็จการศึกษา ในการนี้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการระดับบัณฑิต และมหาบัณฑิต จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีทักษะความรู้ในเทคนิคการเขียนบทความวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือบทความประเภทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคส่วนต่าง อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

โดยในปีการศึกษานี้ ได้มีนิสิตผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว จำนวน ๕๖ รูป/คน ดังนี้

๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๗ รูป/คน

๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จำนวน ๒๙ รูป/คน