การประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร

0
114
วันจันทร์ ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดนครศรีอยุธยา
และผ่านออนไลน์ระบบ Zoom meeting
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลผู้บริจาค
๑.๒.๒ เรื่อง ช่องทางการรับบริจาค
๑.๒.๓ เรื่อง การจัดทำนิตยสารพุทธจักร
วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การดำเนินการตามพันธกิจของส่วนงานในกำกับสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๔.๒ เรื่อง การบริหารจัดการ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)
๔.๓ เรื่อง การปรับภูมิทัศน์ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)
๔.๔ เรื่อง ขอบข่ายการทำงานของกองสื่อสารองค์กร