การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 1/2564

0
227

วันพุธ ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 1/2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 11 รูป/คน ดังนี้

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระโสภณพัฒนคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ธรรมะเวชวิถี ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ประกาศิต โสไกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร กรรมการและเลขานุการ

พระมหาทองคำ ฐิตเปโม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย