การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

0
478

การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักศึกษาวิชาทหาร ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒