ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 3/2563

0
114
วับพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 7 ปี พะวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำมอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1. เรื่อง รายงานการดำเนินการสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถานีวิยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. เรื่อง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเทศน์มหาชาติเวสสันตรชาดก
3. เรื่อง แจ้งบุคลากรพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุการทำงาน
4. เรื่อง รายงานการดำเนินงานของมหาจุฬาอาศรม
5. เรื่อง ผลรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2563
6. เรื่อง ผลการตำเนินการจัดทำสต๊อกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563
7. เรื่อง การดำเนินการ (Application MCU EAT) ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2563
8. เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนภัตตาหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….