ประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนกลาง (ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
141

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนกลาง (ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีวาระในการประชุมดังนี้
๑. เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. งบประมาณลงทุนก่อสร้างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๓. เรื่องแผนใช้จ่ายงบประมาณ / แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ปฎิทินการดำเนินโครงการของส่วนงาน
๔. เรื่องแผนปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๕. เรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
๖. เรื่องการพัฒนาระบบ IT ของมหาวิทยาลัยฯ (MCU IT)
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี