มจร ทำบุญตักบาตรแด่พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

0
223
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครบรอบ ๑๓๓ ปี
ในการนี้ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งกำหนดเป็นวันสุดท้ายของพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณอาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย