พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม

0
343

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดี มหาจุฬาฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันโค้ชไทย และปาฐกถาพิเศษถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์ “โค้ชไทยวิถีพุทธ” กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนสามารถสร้างความดีในตนได้.. แต่ไม่สามารถพัฒนาความดีนั้นให้เจริญงอกงามด้วยตนเองได้ จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตร เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย อยุธยา