โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
577

#คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด #โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี #พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น #พระสุรีตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยในยุค New Normal”

ในภาคบ่าย มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “พิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู” และแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนิสิตใหม่” และกิจกรรม “สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย นิสิตรุ่นพี่ปี ๒ – ๔ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓