โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

0
419

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน โดยการนำของ พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๘ ตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของร่างกายและจิตใจ พัฒนาจิตใจให้พร้อมรับการทำงาน จำนวน ๙๓ คน ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

การนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย วิทยาลัยการตำรวจ ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๘ ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๖ สัปดาห์ การฝึกอบรมกำหนดให้มีการฝึกปฎิบัติธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคุณภาพจิตใจที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพการงาน ตระหนักถึงความสำคัญของสมรรถภาพร่างกายรับทราบแนวความคิดและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาตนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศ พันตำรวจเอก ตำแหน่งรองผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ข้าราชการหรือพนักงานอื่นของรัฐ นอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๙๓ คน