รายงานตัวพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

0
747

รายงานตัว และส่งเอกสารการสมัคร วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562
……………………..……………………..……………………..….
ณ ห้อง B108 ชั้น1 โซนB อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
……………………..……………………..……………………....
เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่ต้องนำมายื่นต่อสำนักทะเบียนและวัดผล 
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport
2 สำเนาหนังสือสุทธิ (เฉพาะบรรพชิต)
3 สำเนาทะเบียนบ้าน
4 สำเนาวุฒิการศึกษา สายสามัญ / Mark Sheet
5 สำเนาวุฒิการศึกษา แผนกธรรม (ถ้ามี)
6 สำเนาวุฒิการศึกษา แผนกบาลี (ถ้ามี)
7 สำเนาตราตั้งสมณศักดิ์ (ถ้ามี)
8 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
9 สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างต้องถ่ายสำเนาย่อขยายด้วยกระดาษ ขนาด A 4 เท่านั้น และผู้สมัครจะต้อง ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ทุกหน้าฉบับ