ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี มจร ทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

0
191

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน โดยผ่านระบบ Zoom VIDEO CONFERENCING ID : 2625632627 ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป