สอบคัดเลือกพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

0
557

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดสอบคัดเลือกพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จำนวน ๑,๑๐๐ รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา