งานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕

0
701

๓ มิถุนายน ๖๒ : คณะกรรมการมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี จัดงานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๓ ทุน ณ ศาลาการเปรียญ (หอสมุดกลาง มจร. เดิม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

  

ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังรังษี ราชบัณฑิต มีบทบาทสำคัญในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ศาสนาโบราณ และศาสนาเปรียบเทียบ ตั้งแต่ มจร. เริ่มเปิดการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ทำหน้าที่ติดต่อกกันมาจนถึง พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งเป็นปีที่ท่านถึงแก่อนิจกรรม นอกจากนี้ท่านยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นทั้งปูชนียบุคคล และบุรพาจารย์รุ่นแรกๆ ของ มจร. ที่เคารพและเชิดชูเกียรติอย่างยิ่ง
คณะศิษย์ยานุศิษย์ มจร. ร่วมกับคณะศิษย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี