ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 (COVID-19) ฉบับที่ ๓

0
751

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 3

Notification of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
On Preventive Measures of the Spread of Virus COVID-19 (No.3)
***************