ขอเชิญเฝ้ารับสเด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

0
662

เนื่องในโอกาสเสด็จเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย