ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่

0
67

ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่ และจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ โดยกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่ (ด้านหลังวัดพระธาตุพนม) ถนนบายพาส ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งในการดังกล่าวกำหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Buddhism : Cultural Foundation in Mekong Basin” (พระพุทธศาสนา : รากฐานทางวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง) และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Buddhist Contribution to Social and Cultural Development in Mekong Basin to Thailand 4.0” (พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง ยุค ๔.๐) โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม

23593585_4444280732347896_7546866163190313649_o 23550162_4444280735681229_1201725094874295861_o 23559841_4444280739014562_2435959237478825176_n