การประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐

0
34

219189

พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ดำเนินการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

    219159 219160 219166 219171 219173 219175 219178 219179 219183 219187 219191

 

_________________________________
ภาพ & ข่าว  Mcu Tv-Channel