โครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ “อบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ”

0
39

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมหลักสูตร รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ “อบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ” ระว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

17349711_779026478917370_7868520422926700482_o 17435973_779026475584037_6308799439938536390_o 17436279_779026472250704_6408101730448723829_o 17493206_779026568917361_3542516900710815594_o 17504315_779026572250694_2298150959893487815_o