11891046_518279104992110_4920045635479900781_n

February 27, 2017 info mcu 0

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๕๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธี ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๕๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช จากนั้นเดินธรรมยาตราจากอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก สู่อาคารเรียนรวม กิจกรรมในภาคเช้า นิสิต เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ” การใช้พุทธวิธีสู่การพัฒนาสังคม ” โดย พระมหาวุฒิชัย […]

11870685_516913171795370_4208085303612230244_n

พิธีทำสามีจิกรรม พิธีไหว้ครู และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘

February 27, 2017 info mcu 0

มจร.ทำพิธีสามีจิกรรม พิธีไหว้ครู และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘มจร.ทำพิธีสามีจิกรรม พิธีไหว้ครู และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘

10446556_346710775484232_2132497098775108984_n

February 27, 2017 info mcu 0

รำบายศรี ๕๓ ปี คณะครุฯ มจร

10489838_346707578817885_8847436755418721507_n

เสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู”

February 27, 2017 info mcu 0

เสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู” ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.คณะครุฯ มจร เชิญ/นิมนต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู” ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมวงเสวนาดังในภาพประกอบนะครับ ……………………..…………………. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร