10446556_346710775484232_2132497098775108984_n

February 27, 2017 info mcu 0

รำบายศรี ๕๓ ปี คณะครุฯ มจร

10489838_346707578817885_8847436755418721507_n

เสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู”

February 27, 2017 info mcu 0

เสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู” ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.คณะครุฯ มจร เชิญ/นิมนต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู” ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมวงเสวนาดังในภาพประกอบนะครับ ……………………..…………………. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร  

23

พิธีเปิด “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่รุ่นที่ ๑)

February 11, 2017 admin 0

วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่รุ่นที่ ๑) ระหว่าง วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ณ หอประชุม มวก.๔๘ […]

21

“โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่ รุ่นที่ ๑)

February 11, 2017 admin 0

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ร่วมอบรม “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่ รุ่นที่ ๑) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

20

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรประจำรายวิชา “สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ”

February 11, 2017 admin 0

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรประจำรายวิชา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ” หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักการเปรียบเทียบในศาสนา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซนดี ซั้น […]

19

งานอายุวัฒนมงคล พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร) ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

February 11, 2017 admin 0

วันที่ ๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมงานอายุวัฒนมงคล พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร) ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

18

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙

February 11, 2017 admin 0

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายของการบริหารงาน ลดความผิดพลาด บริหารความเสี่ยง บริหารงานมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่ถูกต้องตรงกันอันจะนำไปสู่วิธีทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง การอบรมในภาคบ่ายของวันนี้ได้รับเกียรติจากพระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) […]

17

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แด่ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

February 11, 2017 admin 0

 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, […]

16

พิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย ” ศาลา ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)”

February 11, 2017 admin 0

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร  ร่วมงานพิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย ” ศาลา ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)” เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),ศ.ดร. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

15

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นตัวแทนในการมอบเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาทถ้วน เพื่อปรับปรุงห้องพัก อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ มจร วังน้อย

February 11, 2017 admin 0

พระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย (เศรษฐีเรือทอง) ได้มอบเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาทถ้วน เพื่อปรับปรุงห้องพัก อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ  ในการนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นตัวแทนในการมอบเงินแก่ อาคาร ๙๒ ปี โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้จัดการ ในวันที่ ๒๒ […]