11816897_511382659015088_5214578563815325345_n

ทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ

February 27, 2017 info mcu 0

ทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ ทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ ได้ทั้งเป็นผู้ให้ ทั้งการศึกษาและศาสนาทุกดวงแสตมป์ 7 Eleven เปลี่ยนเป็นเงินเพื่อมอบให้ ๒ ส่วนคือ ครึ่งหนึ่งบริจาคให้กับกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรวบรวมเงินทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์ศิริราชพยาบาล และอีกครึ่งหนึ่งบริจาคให้กับโครงการก่อสร้าง […]

11813299_513710898782264_6187169714271147836_n

บรรยายพิเศษ เรื่อง ” ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย ” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

February 27, 2017 info mcu 0

บรรยายพิเศษ เรื่อง ” ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย ” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมรับรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  

11811542_514461608707193_6972540831456850140_n

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

February 27, 2017 info mcu 0

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี และพิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวอทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

11846743_514839432002744_6504999623816535312_n

February 27, 2017 info mcu 0

พิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มจร. เป็นโครงการที่มีลักษณะทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกป่าให้เขียวขจีไปทั่วภายในมหาวิทยาลัย เหตุที่เลือกต้นประดู่เนื่องด้วยต้นไม้นี้เคยเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าดังปรากฏในพระไตรปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรคความตอนหนึ่งว่า ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สีสปาวัน กรุงโกสัมพี ได้ทรงหยิบใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบขึ้นมา แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ระหว่างใบประดู่ที่พระพุทธองค์ทรงหยิบขึ้นมากับใบที่อยู่บนต้นไม้อย่างไหนมากกว่ากัน ดังนี้เป็นต้น อีกทั้งเหล่าไม้นี้เจ้าภาพขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลประจำปี […]

11891046_518279104992110_4920045635479900781_n

February 27, 2017 info mcu 0

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๕๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธี ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๕๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช จากนั้นเดินธรรมยาตราจากอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก สู่อาคารเรียนรวม กิจกรรมในภาคเช้า นิสิต เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ” การใช้พุทธวิธีสู่การพัฒนาสังคม ” โดย พระมหาวุฒิชัย […]

11870685_516913171795370_4208085303612230244_n

พิธีทำสามีจิกรรม พิธีไหว้ครู และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘

February 27, 2017 info mcu 0

มจร.ทำพิธีสามีจิกรรม พิธีไหว้ครู และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘มจร.ทำพิธีสามีจิกรรม พิธีไหว้ครู และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘

10446556_346710775484232_2132497098775108984_n

February 27, 2017 info mcu 0

รำบายศรี ๕๓ ปี คณะครุฯ มจร

10489838_346707578817885_8847436755418721507_n

เสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู”

February 27, 2017 info mcu 0

เสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู” ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.คณะครุฯ มจร เชิญ/นิมนต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู” ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมวงเสวนาดังในภาพประกอบนะครับ ……………………..…………………. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร