20170818_๑๗๐๘๒๖_0018

โครงการอบรมบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

August 31, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ในห้วข้อ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง, เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว, เทคนิคการเขียนสคริปต์/ข่าว, เทคนิคการตัดต่อ/ทำกราฟฟิค, การทำเพจ Facebook ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี, คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี […]

20861674_861991327287551_1230489979373667641_o

โครงการอบรมบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

August 31, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” 1. เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง 2. เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 3. เทคนิคการเขียนสคริปต์/ข่าว 4. เทคนิคการตัดต่อ/ทำกราฟฟิค 5. การทำเพจ Facebook ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตบางเขน […]

_MG_0066

ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนงานในกำกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

August 31, 2017 info mcu 0

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนงานในกำกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ส่วนงาน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, ส่วนธรรมนิเทศ, อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และกองสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ […]

_MG_9987

มจร ช่วยน้ำท่วมระยะกลาง

August 31, 2017 info mcu 0

จากการที่พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสงฆ์ นำปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบถวายวัดและมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น หลังจากนั้นพระพรหมบัณฑิต ได้ให้นโยบายในการช่วยเหลือวัดและประชาชนใน 3 ระยะคือ 1.ระยะต้น งานเร่งด่วนให้ดำเนินการข่วยเหลือโดยนำปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค […]

749986

การประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

August 2, 2017 info mcu 0

ผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ มจร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับการพัฒนาสังคมยุค ๔.๐” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ณ มณฑลพิธีอาคารเรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   _____________________________________ […]

_MG_0220

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

July 26, 2017 info mcu 0

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา จากนั้น รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดกรวยถวายสักการะ และกล่าวอาเศียรวาท   ต่อจากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา […]

19693403_836507269835957_8266961846092676485_o

“ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา”

July 5, 2017 info mcu 0

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ประธานในการประชุมกล่าวต้อนรับ พลอากาศเอกอาคม กาญจนหิรัญ ประธานอนุกรรมาธิการด้านพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยในการนี้มีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ด้านการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฏหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ […]

19453161_4289972691112035_8075007353997583623_o

พิธีเปิดหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร วิทยาเขตแพร่

June 27, 2017 info mcu 0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดตั้งขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบรรชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตภาค ๕ และ ๖ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ วิทยาเขตแพร่ ได้มีโครงการขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง ปัจจุบันได้รับยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในปีเดียวกันได้มีการขยายพื้นที่จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารมาที่ทำการแห่งนี้ มีเนื้อที่รวม ๓๖ […]

18813948_818879114932106_3587456947807209411_n

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐

June 15, 2017 info mcu 0

มจร ร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ________________________________ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

No Picture

พิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษการจัดการเชิงพุทธ

June 2, 2017 info mcu 0

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ๔๑๙ รูป/คน ได้จัดงานพิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา ๑ ทศวรรษของการจัดการศึกษาสาขาการจัดการเชิงพุทธ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน […]