สัมมนาทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”

0
100

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”

25289305_923147087838641_7959905862670343731_n

25151912_923147384505278_8457875928553898939_n 25158255_923148711171812_6655219556447653021_n 25299376_923148454505171_780736202375415331_n

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยวิทยากร ประกอบด้วย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้อำนวยหลักสูตร รป.ด.(นานาชาติ)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องเธียเตอร์ โซนบี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

25289590_923148884505128_1754741993513070528_n 25158441_923147074505309_56351515495514966_n 25396064_923147101171973_6447415736034542446_n 24993580_923148757838474_7386997609653107041_n 24993549_923148771171806_5367591263618239325_n 25353818_923148864505130_5843148880078688009_n 25299189_923148657838484_7520980447753780244_n

 

ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel
________________________________
#MCUTV
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ ห้อง ซี ๔๐๐
มจร วังน้อย อยุธยา
โทร.๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐, ๘๐๕๗