โครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม”

0
74

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐; สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ส่วนงานในกำกับมหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมและแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ส่วนงานในกำกับได้ร่วมกำหนดกรอบทิศทางการจัดทำแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ตามกรอบแผนพัฒนามหหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๖๐ รูป/คน

21768396_881749465311737_57094785463844734_n 22007871_881749571978393_3839869529195286846_n 21686476_881749648645052_4437218965956720073_n 21766473_881749498645067_6720300729893283414_n

จากนั้น นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์”21766555_881749478645069_9065298913156146954_n21764991_881832971970053_292224395815740400_n21765057_881833075303376_8242278100850446921_n22007459_881833235303360_6738872520197401838_n21766585_881833055303378_6317943501721450200_n21768176_881832928636724_8603419987955706171_n21768200_881833195303364_4745779166717357742_n21768144_881832638636753_2826739002288621953_n21764918_881833388636678_537882245005802512_nในภาคบ่ายโครงการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม มีบรรยายเรื่อง “กว่าจะเป็นแผนพัฒนา มจร” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร จากนั้นแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (วิเคราะห์ศักยภาพองค์กร )

21768342_881832918636725_2236617563437973959_n21765291_881832841970066_24313725896250239_n21768210_881832781970072_1282689155249435553_n

วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เมตตาเป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กล่าวถวายรายงานการดำเนินโครงการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม” ต่อประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

22045855_882605371892813_3841504507147125053_n 21766526_882605375226146_2610039104385981080_n 22050284_882605435226140_837710497952946716_n 21766519_882605555226128_7498195679825864595_n 21766561_882605391892811_3461897481740786138_n 21766308_882605451892805_2129376782380930517_n 22007397_882605431892807_6762890620027530534_n

 

ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel