โครงการอบรมบุคลากรด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

0
72

มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ในห้วข้อ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง, เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว, เทคนิคการเขียนสคริปต์/ข่าว, เทคนิคการตัดต่อ/ทำกราฟฟิค, การทำเพจ Facebook ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี, คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑๐๐ รูป/คน เข้าร่วมอบรม

20170818_๑๗๐๘๒๖_0018 20170818_๑๗๐๘๒๖_0024 20170818_๑๗๐๘๒๖_0031 20170818_๑๗๐๘๒๖_0033 20170818_๑๗๐๘๒๖_0039 20170818_๑๗๐๘๒๖_0063 20170818_๑๗๐๘๒๖_0046 20170818_๑๗๐๘๒๖_0045 20170818_๑๗๐๘๒๖_0058  ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

______________________________________
ภาพ&ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร