มจร ช่วยน้ำท่วมระยะกลาง

0
68

20626944_857558467730837_2084601416149690487_o

จากการที่พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสงฆ์ นำปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบถวายวัดและมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น

หลังจากนั้นพระพรหมบัณฑิต ได้ให้นโยบายในการช่วยเหลือวัดและประชาชนใน 3 ระยะคือ
1.ระยะต้น งานเร่งด่วนให้ดำเนินการข่วยเหลือโดยนำปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ซึ่งก็ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร

20621997_857558837730800_986641519352661132_n 20689587_857557521064265_5330997946632015982_o 20621984_857557437730940_3686730001984781118_n 20626390_857558687730815_4563010745134018436_o 20626489_857557514397599_5104292933730201632_o 20643175_857558844397466_3676181592325647472_o 20643190_857558081064209_7814055479905193555_o 20689715_857558931064124_2350848997204044553_o 20690442_857558297730854_7281568633308189055_o
2. ระยะกลาง เมื่อน้ำกำลังเริ่มจะลด ให้ไปช่วยเหลืออีกรอบ ทั้งการถวายปัจจัยให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อจะได้นำปัจจัยเหล่านั้นไปบูรณซ่อมแซมวัดในเบื้องต้นเสียก่อนเพื่อจะให้วัดพอที่จะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านและปฎิบัติกิจสงฆ์ได้ในช่วงเข้าพรรษานี้เสียก่อน
และนอกจากนั้นก็จะช่วยเหลือชาวบ้านโดยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพิ่มเติม พร้อมกับการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นและดูนาข้าวทึ่จมน้ำไปแล้วว่าบัดนี้เป็นอย่างไรและชาวบ้านในระยะนี้จะพึ่งพิงวัดได้อย่างไรบ้าง วัดกับบ้านจะอยู่กันอย่างไร

การช่วยเหลือในระยะที่ 2 คือระยะกลางนี้ กำลังดำเนินการขนสิ่งของลำเลียงเข้าไปในพื้นที่แล้ว โดยกำหนดถวายและมอบสิ่งของในวันที่ 22-23 สิงหาคมนี้ มีเป้าหมายในเขตอำเภอ จังหาร ทุ่งเขาหลวง โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอเมือง จ.ยโสธร

_MG_9373 _MG_9374 _MG_9384 _MG_9389 _MG_9390 _MG_9408
การช่วยเหลือระยะกลางนี้มีเป้าหมายกว้างขวางมากขึ้น จะขยายวัดและหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น โดยให้วัดในหมู่บ้านที่นำ้ท่วมนั้นเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน แม้วัดเองจะถูกน้ำท่วมไปด้วยก็ตาม
หน่วยงานที่ร่วมนำปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค ไปถวายและมอบชาวบ้านในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระพรหมบัณฑิต มอบให้พระเมธีธรรมาจารย์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
2. คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยพระธรรมปิฎก มอบให้พระวิสิฐคณาภรณ์ และคณะ
3.คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวืทยาลัย สาขาคณะสังคมศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยการประสานงานของพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ วัดดอนเจดีย์
4.มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง คณะศิษย์หลวงปู่แบน โดยพระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
5. พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กทม.

_MG_9418 _MG_9490 _MG_9504 _MG_9505 _MG_9516 _MG_9519 _MG_9533 _MG_9582 _MG_9637 _MG_9718 _MG_9720 _MG_9738 _MG_9789 _MG_9813 _MG_9824 _MG_9828 _MG_9859 _MG_9866 _MG_9875 _MG_9882 _MG_9920 _MG_9928 _MG_9939 _MG_9957 _MG_9967 _MG_9981 _MG_9987

3.ระยะยาว คือระยะที่3 เมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมลดหมดแล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ได้มอบหมายให้ มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ ผู้อำนวยการ ให้นิสิตสำรวจความเสียหายให้ครบวงจร ทั้งวัด ชาวบ้าน และนาข้าว พร้อมกับให้ มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือขาวบ้านในระยะยาว เช่น ถนนขาดทำให้ติดต่อสัญจรกันไปมากันไม่ได้ จะแจ้งหน่วยงานใหนมารับผิดชอบ นาข้าวล่มเสียหายหมดเนื้อหมดตัวจะแจ้งประสานหน่วยงานใด เป็นต้น พร้อมกันนี้ก็ให้ศึกษาหาข้อมูลและเสนอแนะในเชิงวิชาการจากพระและฆราวาสในพื้นที่เพื่อแก้ใขปัญหาน้ำท่วมแบบถาวรและยั่งยืนนั้นจะทำอย่างไร
นี่คือภารกิจของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านในภาวะที่ชาวบ้านวิกฤติหนักจากน้ำท่วมในขณะนี้
๒๒ – ๒๓ สิงหาคมนี้ เจอกันในเขตพื้นที่นำ้ท่วมจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร

__________________________________________
ภาพ&ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร