การประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0
32

ผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ มจร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประชุมผู้บริหารวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับการพัฒนาสังคมยุค ๔.๐” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

S__4751398 749980 749982 749973 S__4751397 749971 749970 S__4751393 S__4751394 749975 S__4751400 749984 749986

จากนั้นประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ณ มณฑลพิธีอาคารเรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

749945 749967 749968 749947 749948 749949 749950 749952 749953 749954 749960

 

_____________________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร