โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรประจำรายวิชา “สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ”

0
27

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรประจำรายวิชา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง หลักการเปรียบเทียบในศาสนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซนดี ซั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14184514_669240896562596_4708463253979405876_n 14184524_669240336562652_4351426121012422534_n 14188121_669241126562573_6921251403773720276_o 14188321_669241196562566_1241688504897896752_o 14188372_669254899894529_516650814210294173_o14188396_669240753229277_5012833415664823892_o 14188485_669241129895906_8047988852364992062_o 14207646_669241133229239_8525608850722593050_o 14225373_669240959895923_674252864646355353_n 14231280_669241209895898_5237708449807753950_o 14237614_669241039895915_2696301069539263645_n14237690_669240956562590_3558552240945962566_n 14237720_669240876562598_6839366603839055615_n 14238324_669241036562582_1361865740255946983_n 14249869_669240276562658_1433068366659469987_o 14257551_669240963229256_6086742409905118951_o 14264041_669240893229263_4736644128724033630_n